ช่วยให้ชีวิต ง่ายขึ้น MPK LIFE BROKER

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็มพีเค ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นนิติบุคคล รูปแบบบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท ประกอบธุรกิจ นายหน้าประกันชีวิต มุ่งเน้นงานด้านบริการ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า โดยการเป็นที่ปรึกษา ในการเลือกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า  มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบสารสนเทศน์ที่ทันสมัย สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยบุคลากร และทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในงานประกันชีวิต มากกว่า 10 ปี มีเป้าหมายในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต ด้วยคุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศ และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ร่วมสร้างสรรสังคมที่ดี

ด้วยความร่วมมือกันระหว่างบริษัท เอ็มพีเค ไลฟ์  โบรกเกอร์ จำกัด และบริษัทประกันชีวิตชั้นนำอันดับต้นๆของประเทศไทย อันได้แก่ บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด  (มหาชน), บริษัทอาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เราเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าโดยการลงทุนด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และบุคลากรที่มีความรู้ประสบการณ์เฉพาะด้าน ท่านสามารถไว้วางใจถึงคุณภาพ ความสามารถ และความพร้อมในการบริการจากเรา

จุดเริ่มต้น ของบริษัท เอ็มพีเค ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด

บริษัท เอ็มพีเค ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อเติมเต็มพร้อมกับพัฒนาและแก้ปัญหาด้านบริการ   ให้ความรู้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยเป็น “บริษัทนายหน้านิติบุคคลประกันชีวิต”   ซึ่งได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทประกันชั้นนำให้เป็นคนกลางประสานงานการทำประกันชีวิต พร้อมกับการพัฒนาระบบ โดยการรวบรวมหน้าที่และความรับผิดชอบของคนกลางประกันชีวิตทุกแบบประกัน มาดำเนินการในรูปแบบของนายหน้านิติบุคคล พร้อมทั้งสร้างระบบบริการหลังการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้เอาประกันภัย

บริษัท เอ็มพีเค ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด เป็นมากกว่าบริษัทนายหน้าประกันชีวิต  ด้วยความจริงใจและตั้งใจ ในการช่วยเหลือสังคม โดยมิได้หวังผลในเชิงธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้กลุ่มผู้บริหารยังได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันชีวิต สร้างแผนการตลาดแนวใหม่ของการประกันชีวิต  เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ ด้วยช่องทางการขายแบบโดยตรง และทางออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์ และ เฟสบุคแฟนเพจ เป็นต้น

ความเป็นมาของธุรกิจ

 

  • มีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท(ชำระเต็ม)
  • ผู้บริหารมีประสบการณ์ประกันภัยมากกว่า 10 ปี
  • แนวทางการตลาดเน้นลูกค้าทั้งที่เป็นองค์กร ได้แก่ ส่วนราชการ, สหกรณ์ออมทรัพย์, โรงงานอุตสาหกรรม, สถานประกอบการ และรายเดี่ยวทั่วไป
  • ให้บริการนายหน้าประกันชีวิต ทั้งลูกค้ารายเดี่ยว , รายกลุ่ม , กลุ่มสุขภาพพนักงาน
  • ให้คำปรึกษา / แนะนำ / แก้ไขปัญหารวมถึงการบริการที่เป็นเลิศสำหรับลูกค้า
  • ได้รับใบอนุญาตประกันชีวิตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
    ทะเบียนเลขที่ ช00010/2562

MPK LIFE BROKER Insurance Service

Thanks so much!