ช่วยให้ชีวิต ง่ายขึ้น MPK LIFE BROKER

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00

ประกันภัยกลุ่ม

ประกันกลุ่มคือ ประกันภัยประเภทหนึ่งที่เหมาะสำหรับการประกันภัยบุคคลหลายคนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียว ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่ทำประกันกลุ่มจะเป็นนายจ้าง บริษัท หรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับลูกจ้างและพนักงาน ซึ่งประกันภัยกลุ่มนายจ้างสามารถทำให้กับลูกจ้างและพนักงานได้หลายรูปแบบ เช่น การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม การประกันสุขภาพกลุ่ม และเป็นองค์กรที่มีการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคลแล้วเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ของเรา

 • ประกันสวัสดิการของพนักงาน
 • ประกันคุ้มครองสินเชื่อกลุ่ม
 • ประกันสวัสดิการของพนักงาน
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

ประกันคุ้มครองสินเชื่อกลุ่มประกันคุ้มครองสินเชื่อกลุ่ม

                เอ็มพีเค ไลฟ์ โบรกเกอร์ มีพันธมิตรที่พร้อมให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่มีภาระหนี้สิน  กับสถาบันการเงินนั้นๆ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น เช่น กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทฯ จะเป็นผู้ปลดหรือลดภาระหนี้สินแทนทายาทของผู้เอาประกันภัย เพื่อไม่ให้เกิดกรณีการถูกยึดทรัพย์ ซึ่งผู้เอาประกันภัยมั่นใจได้ว่าภาระหนี้สินจะไม่เป็นภาระ ทรัพย์สินจะเป็นกรรมสิทธิ์ของทายาทและครอบครัวของผู้เอาประกันอย่างแน่นอน โดยสถาบันการเงินจะเป็นผู้กรมธรรม์หลัก ซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์ในจำนวนภาระหนี้สินที่ผู้เอาประกันภัยได้คงค้างอยู่

 • ประโยชน์ที่สถาบันการเงินจะได้รับ
  • เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
  • หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับผู้เอาประกัน ก็ยังมั่นใจได้ว่าจะได้เงินในจำนวนที่มีการคงค้างอยู่
  • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบันการเงิน เนื่องจากจะเป็นการการันตีให้กับผู้เอาประกันได้ว่า จะไม่มีการยึดทรัพย์อย่างแน่นอน
  • มั่นใจได้ว่าลูกค้าผู้ขอสินเชื่อ จะยังคงใช้บริการกับสถาบันการเงิน ตลอดระยะเวลาเอาประกัน